Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Наукові записки НаУКМА. Комп'ютерні науки?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

Редакція приймає до розгляду тексти у галузі сучасної кiбернетики, інформатики та програмування (див. Галузь і проблематика).

Статті повинні мати оригінальний дослідницький характер, відповідати критеріям науковості, мати певну наукову новизну, теоретичну та/або практичну значущість, засвідчувати належну обізнаність автора із відповідною літературою з тематики дослідження.

Фактом подання матеріалів до журналу автор висловлює згоду з його редакційною політикою, етичними принципами рецензування й редагування статей, політикою відкритого доступу, положеннями про авторські права та про конфіденційність.

 

ЯК ПОДАТИ СТАТТЮ:

Матеріали подаються через сайт / або надсилаються електронною поштою відповідальному секретареві журналу.

Ви хочете опублікувати свою роботу у цьому журналі? Рекомендуємо ознайомитись з нашою редакційною політикою на сторінці ПОЛІТИКА та переглянути КЕРІВНИЦТВА ДЛЯ АВТОРІВ

Для того, щоб мати можливість подати рукописи через сайт, автори повинні зареєструватися на сайті журналу. Зверніть увагу: в пункті реєстраційної анкети "Зареєструватися як" необхідно обрати варіант "Автор: Має можливість надсилати статті до журналу".

Якщо Ви вже зареєстровані, просто увійдіть на сайт та пройдіть 5 кроків подання рукопису для публікації.


ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ:

1) Орієнтовний обсяг ‒ до 40 тис. знаків; мови – українська, англійська.

2) Матеріали (статті, рецензії тощо) подаються в електронному варіанті у програмі Місrosoft Word (Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25 см, всі береги – 2 см) у форматі doc. Без переносів у словах.

3) Перед основним текстом статті зазначається:

 • УДК;
 • Прізвище та ініціали автора (рядковими літерами, курсивом); 
 • Через відступ в один абзацний рядок – назва статті (по центру, жирний шрифт, великі літери);
 • Після назви (відступ – один абзацний рядок) подаються анотація та ключові слова мовою статті.

4) Вимоги до оформлення основного тексту статті:

 • Оформлення внутрішньотекстових посилань в тексті статті має відповідати стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. 
 • За необхідності уточнень і зауважень, текст статті супроводжується посторінковими примітками (нумерація приміток наскрізна – 1, 2, 3...)
 • У тексті статті слід використовувати поліграфічні лапки: «...»
 • За наявності у цитатах слів у лапках, використовується система подвійних лапок (лапки в лапках): «……….“ …”…….»
 • Знак дефісу (-) не виокремлюють пробілами (будь-який, історико-філософська, врешті-решт) і не використовують замість тире (–)
 • Знак тире (–) обов’язково виокремлюють пробілами. 
 • Використання довгого тире (―) у тексті і списку літератури не передбачено
 • Оформлення дат. Приклади: 16 лютого 2010 р.; 1912 р.; у 1824 – 1826 рр.; у 1860-х рр. (не у 60-х рр. ХІХ ст.!); на зламі 1960–1970-х рр.; ХІХ – початку ХХ ст.; XVII – XVIII ст.
 • Знак апострофа має виглядати так: ’

5) Вимоги до оформлення списку джерел:

 • Список літератури має відповідати стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.
 • Список має бути ненумерованим.
 • На початку списку вміщують кирилографічні джерела (за алфавітом), за ними – латинографічні (також за алфавітом).

6) Після основного тексту статті вміщується:

 • ініціал та прізвище автора в латинській транслітерації (в українській, якщо сама стаття англомовна); 
 • назва статті англійською мовою (українською, якщо сама стаття англомовна).
 • Далі – через 1 абзацний рядок – анотація (2000 знаків) та ключові слова англійською мовою (українською, якщо сама стаття англомовна).

Автори статей також мають подати про себе такі дані (українською та англійською мовами):

 • прізвище, ім’я та по батькові 
 • науковий ступінь та вчене звання (за наявності)
 • перелік установ, із якими афілійований дослідник, посади
 • номер телефону, e-mail

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів.

 2. Автор погоджується з редакційною політикою журналу, принципами рецензування й редагування статей, політикою відкритого доступу, положеннями про авторські права та про конфіденційність.

 3. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів.

 

Положення про авторські права

Автори зберігають за собою авторські права на твір та одночасно надають журналу  право його першої публікації на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно поширювати опублікований твір з обов’язковим посиланням на його авторів та його першу публікацію в цьому журналі.

Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного поширення твору в тому вигляді, в якому його було опубліковано в журналі (наприклад, розміщувати роботу в електронному репозитарії установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на його першу публікацію.

Політика журналу дозволяє розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у репозитаріях установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання його до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.