DOI: https://doi.org/10.18523/2617-3808.2018.14-20

Двоетапна транспортна задача та її AMPL-реалізація

Petro Stetsyuk, Volodymyr Lyashko, Gabriela Mazyutynets

Анотація


Наведено формулювання двоетапної транспортної задачі закритого типу та обґрунтовано умови, за яких система лінійних обмежень задачі є несумісною. Ці умови використано під час розробки AMPL­коду для розв’язання задачі за допомогою сучасного програмного забезпечення для задач лінійного програмування. Наведено демонстраційний приклад із результатами розрахунку за допомогою програми gurobi NEOS­сервера.


Ключові слова


двоетапна транспортна задача; задача лінійного програмування; мова моделю- вання AMPL; NEOS-сервер; gurobi

Повний текст:

PDF

Посилання


Karahodova, O.O., Kihel, V.R., & Rozhok, V.D. (2007). Doslidzhennia operatsii: Navch. posib. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury.

Nakonechnyi, S.I., & Savina, S.S. (2003). Matematychne prohramuvannia: Navch. posib. Kyiv: KNEU.

Stetsyuk, P.I., Mazyutynets, G. V., & Mileshovskyi, B.I. (2017). AMPL-realizatsiia dvoetapnoi transportnoi zadachi. Matematychne ta prohramne zabezpechennia intelektualnykh system: Tezy dopovidei XV Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii MPZIS–2017, 22-24 lystopada 2017 r, 186-191.

Stetsyuk, P.I., Mitsa, O.V., & Petsko, V.I. (2014). Merezhni informatsiini tekhnolohii: metodychni rekomendatsii do vyvchennia kursu. Uzhhorod: Vydavnytstvo UzhNU «Hoverla».

Fourer, R., Gay, D., & Kernighan, B. (2003). AMPL, A Modeling Language for Mathematical Programming. Belmont: Duxburry Press.

NEOS Solvers. https://neos-server.org/neos/solvers/.


Copyright (c) 2018 Petro Stetsyuk, Volodymyr Lyashko, Gabriela Mazyutynets

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.2018-2019, National University of Kyiv-Mohyla Academy
2 Skovorody Str., Kyiv 04070, Ukraine

Creative Commons License
This journal is licensed under a
Creative Commons Attribution 4.0 International License